POLÍTICA DE PRIVACITAT
POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES
SENMARTI GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES S.L.U

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels productes i/o serveis dels que disposa SENMARTI GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES, S.L.U

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

SENMARTI GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES, S.L.U ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, SENMARTI GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES, S.L.U s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de SENMARTI GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES, S.L.U per a la finalitat exclusiva de respondre a les seves consultes generals referents a la nostra organització i per tal de rebre informació vinculada als seus productes i/o serveis relacionats amb l’atenció a les persones, i per a la realització d’estadístiques i poder remetre-li informació comercial en temes que puguin ser del seu interès.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a SENMARTI GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES, S.L.U amb adreça a Pol. Industrial Mas Galí, carrer de Lleida, 14 de Gurb (08503), en la que s’acrediti la identitat de l’usuari, o posant-se en contacte a través del correu electrònic infosenplag.cat

SENMARTI GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES, S.L.U: Tots els drets reservats.

 

AVÍS LEGAL

SENMARTI GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES, S.L.U:

DADES D’IDENTIFICACIÓ

SENMARTI GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES, S.L.U: inscrita al Registre Mercantil de Barcelona T 45280 , F 1, S 8, H B 482746, I/A 1 (24.03.16). El seu domicili és Pol. Industrial Mas Galí, carrer de Lleida, 14 de Gurb (08503); N.I.F. B66703877; Correu electrònic: infosenplag.cat

VIGÈNCIA DE LA INFORMACIÓ:

L’accés a la pàgina web de SENMARTI GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES, S.L.U i així mateix la informació relativa a qualsevol dels productes i/o serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. De la mateixa manera, la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i/o serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL O INDUSTRIAL

El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat de SENMARTI GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES, S.L.U i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per SENMARTI GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES, S.L.U. Ha d’advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques, l’exigència de responsabilitats penals.

RESPONSABILITATS

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per SENMARTI GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES, S.L.U, sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei.

 

SENMARTI GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES, S.L.U refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’organització i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, SENMARTI GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES, S.L.U, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

SENMARTI GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES, S.L.U: Tots els drets reservats