servei-sanitat-ambiental

Tractaments de plagues a la fusta

La fusta és un dels materials de construcció més utilitzats ja que té molts avantatges davant altres materials. Tot i això, presenta certes limitacions sobretot a causa de la seva naturalesa orgànica. Trobem una sèrie d’agents degradants d’origen biòtic com són fongs i insectes o abiòtics que directa o indirectament, acaben alterant la fusta deteriorant-la de forma gairebé invisible fins que quan es comprova ja és massa tard. A Senplag valorem situacions de risc i posem en marxa les accions necessàries per protegir la fusta d’aquests perills.

Tractaments control tèrmits

Aquests insectes xilòfags són uns dels grans agents degradadors de la fusta al poder travessar tot tipus de materials per arribar-hi. Són una plaga molt difícil d’eliminar, ja que tenen una organització social en forma de colònia situada normalment al exterior dels edificis molt semblant a la de les formigues. Això implica que a part de realitzar el tractament de la fusta afectada també s’ha de protegir el perímetre de l’edifici per a evitar que puguin tornar a accedir-hi. A Senplag tenim una àmplia experiència combatent aquesta problemàtica i intentem buscar sempre la millor solució per a cada situació. Per a més informació sobre el tractament de la fusta afectada per termits podeu fer clic aquí.

Tractaments control corcs fusta

Com en el cas dels Tèrmits els corcs també són un grup d’insectes xilòfags que s’alimenten de la fusta. És cert que no la degraden de forma tant agressiva, però si no s’hi actua a temps poden acabar deteriorant-la greument i quan es comprovi el seu estat pot ser que sigui massa tard. A Senplag valorarem la situació de risc i si és necessari posarem en marxa les accions oportunes per protegir la fusta d’aquest perill. Per a més informació sobre el tractament de la fusta afectada per corcs podeu fer clic aquí.

Control de plagues de rosegadors

Impulsem processos de control de la presència de rosegadors en els espais a protegir per reduir la necessitat d’aplicar mesures de desratització. Quan l’actuació es fa necessària, a Senplag fem ús d’estratègies integrals que busquen l’opció més innòcua per a la salut humana i la d’altres organismes vius, reduint així riscos i garantint la correcta eliminació de la plaga.

Tractaments control formigues

Les formigues són insectes socials que viuen en colònies situades normalment al sòl, però poden entrar als edificis buscant aliment i protecció. El fet de que tinguin aquest comportament colonial dificulta el seu control, ja que s’ha d’aconseguir acabar amb el formiguer per a poder acabar amb la plaga. A Senplag us podem assessorar davant dels múltiples mètodes de control existents per a les formigues, com poden ser els tractaments de xoc, a partir d’esquers etc., triant sempre el mètode òptim per a cada cas.

Tractaments control puces

Les puces són un grup d’artròpodes hematòfags que s’alimenten de sang. Solen ser motiu de gran preocupació pública per les seves mossegades molestes i doloroses i també perquè són un important vector de patògens, com pot ser la pesta bubònica etc., per tant una correcta gestió d’aquesta problemàtica és necessària per a evitar aquestes i altres problemàtiques.

Tractament control garrapates

Les garrapates formen part del grup d’artròpodes hematòfags. Aquests com en el cas de les puces solen ser motiu de gran preocupació pública per les seves mossegades molestes i doloroses i també perquè són un important vector de patògens com pot ser laencefalitis, tularemia etc. Per aquest motiu a Senplag podem assessorar i actuar davant d’aquesta problemàtica sempre utilitzant el mètode que més s’adapti a cada situació i a les necessitats del client.

Tractament mosques i mosquits

Aquest grup tot i les evidents molèsties que originen com poden ser les picades en el cas dels mosquits o lo molestes que poden arribar a ser les mosques dins d’un local o a casa, aquests són un dels grups de plagues més importants per la importància que tenen en la transmissió de malalties. Per exemple, la mosca comú pot transmetre més de 100 organismes patògens i els mosquits són un important vector de nombroses malalties humanes com la malària, encefalitis etc.. Per aquests motius a Senplag ens posem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol problema que causin aquests organismes, realitzant una minuciosa avaluació de la situació de manera que es pugui fer el tractament més efectiu i minimitzant sempre l’ús de substàncies biocides.

Control insectes rastrers (escarbats, peix plata, etc.)

Els insectes rastrers són un grup d’organismes que la seva simple presència és molt molesta, i més en segons quines situacions. També són capaços de transmetre malalties molt comunes i provocar reaccions al·lèrgiques. Pel seu control a Senplag intentem minimitzar l’ús de substàncies biocides. Realitzem un seguiment a base de trampes de captura físiques amb atraient, i en cas de que es detecti la presència de plaga ja es plantejarien quines accions es prenen, seleccionant sempre l’opció més innòcua per a la salut humana i la d’altres organismes vius, reduint així riscos i garantint la correcta eliminació de la plaga.

servei-sanitat-industria-alimentaria

Pla de control de plagues

Els locals on es preparen menjars han de complir una sèrie d’exigències i característiques assenyalades a la legislació vigent segons el Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la higiene dels productes alimentaris. Entre altres, un dels punts d’aquesta legislació és que la persona responsable de l’establiment ha de contractar o elaborar i aplicar un programa de desinsectació i desratització.

A Senplag tenim una àmplia experiència elaborant aquests plans de control de plagues en un gran nombre d’establiments tant a la ciutat de Vic com Osona i altres comarques.

L’objectiu principal d’aquest pla és prevenir l’entrada i la instauració de plagues i altres animals indesitjables que puguin implicar un perill de contaminació per als aliments i les persones. A Senplag visitem les instal·lacions i elaborem un pla de control que identifica els elements de risc i proposa totes les mesures necessàries per garantir que l’espai es manté lliure de plagues.

CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES

A Senplag al elaborar el pla de control de plagues realitzem un control integrat de plagues (CIP). Es basa en la lluita integrada de plagues que es fonamenta en l’aplicació de mètodes de prevenció basats en el control dels factors que afavoreixen l’aparició i el desenvolupament de les plagues i la utilització prioritària de mètodes físics, mecànics i biològics, evitant al màxim possible l’ús de plaguicides. Només en aquelles situacions en què sigui estrictament necessari, d’acord amb el diagnòstic del previ del problema, s’han d’utilitzar plaguicides, i cal escollir els més específics, selectius i de menor perillositat.

 

SEGUIMENT O MONITORATGE

Gran part de l’èxit d’aquest sistema radica en el monitoratge o seguiment de la possible plaga. És de vital importància anar seguint regular i exhaustivament l’estat de la plaga, ja que detectar-la el més aviat possible és fonamental per aconseguir controlar-la i eradicar-la. Durant el seguiment o monitoratge no s’utilitza cap mena de producte químic, simplement s’utilitzen mètodes que ens permetin detectar quan hi ha presència de la possible plaga. Per exemple en el cas d’insectes tant rastrers com voladors, el què s’utilitza són unes trampes de captura amb feromona atraient i per a rosegadors unes trampes amb esquers sense matèria activa rodenticida. Una vegada s’ha detectat la plaga s’haurà de triar el sistema més eficaç per a combatre-la, sempre prioritzant els mètodes físics , mecànics i biològics davant mètodes químics.

 

PARTS DEL CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES

 

Diagnòstic de la situació

Primer de tot s’ha de recopilar i analitzar la informació per a saber com actuar. S’ha de realitzar un estudi tant de l’entron del local com també el seu interior. La inspecció dins del local ha de ser total per a poder detectar possibles plagues i el seu origen, també és important identificar les zones amb més risc de patir plagues i finalment s’ha de realitzar una avaluació del dany. En aquest apartat també és molt important conèixer l’històric de problemàtiques que hi ha hagut amb plagues.

 

Pla d’actuació

Una vegada tenim tota la informació s’han de planificar les actuacions. Aquestes actuacions són el conjunt de mesures i estratègies que s’utilitzaran al llarg del temps per a mantenir un correcte nivell de plaga. Hi trobem les estratègies de control, les mesures de precaució i seguretat (mesures passives, mecàniques i biològiques).

 

Seguiment i avaluació de la plaga

Durant el seguiment de la plaga es realitza un seguiment de tots els punts de control instal·lats al local. S’anota si hi ha consum de productes o bé el número de captures. La informació obtinguda amb el seguiment servirà per a estudiar la tendència de la plaga i conèixer si el programa està sent efectiu i si és necessària alguna modificació.