Gestió i planificació del verd urbà

• Inventaris i diagnòstics d’arbrat urbà i zones verdes.
• Plans de poda i plans directors verd urbà.
• Protocols de gestió del risc en arbrat viari.
• Estudis d’avaluació del risc.
• Redacció de plecs tècnics.
• Memòries i informes específics.

Arboricultura i gestió d’arbrat

• Treballs de poda en alçada.
• Tales controlades.
• Instal·lació i manteniment de sustentacions artificials en arbrat.
• Estudis i gestió d’arbres singulars.
• Seguiment i orientació en els treballs d’esporga.
• Selecció d’espècies d’arbrat adequades per millorar-ne la idoneïtat i la gestió futura.
• Assessorament tècnic.

Biodiversitat urbana

• Estudis i propostes de naturalització d’espais i millora de la biodiversitat
◦ Sembra o plantació d’escocells i establiment de prats florals.
◦ Composicions florals de planta vivaç per afavorir l’atracció de fauna auxiliar.
• Col·locació, seguiment i manteniment de caixes i, menjadores i hotels d’insectes.

Senplag biodiversitat urbana

Comunicació i sensibilització ambiental

• Desenvolupament de contingut comunicatiu per la realització de campanyes.
• Suport en tasques de comunicació interna/externa.
• Realització de xerrades i tallers sobre biodiversitat, arbrat urbà i control biològic.