El pròxim mes de març acaba el termini màxim per a l’aplicació de productes que continguin la matèria activa «glifosat», en usos no professionals i en espais d’ús públic.

Després d’un llarg període d’estudis i avaluacions, al 28 de novembre de 2023 va entrar en vigor el reglament d’execució de la UE 2023/2660 on es renova l’aprovació de substància activa glifosat i posa els condicionants per al seu ús. En aquest reglament indica explícitament:

«Dado que los productos fitosanitarios que contienen glifosato se utilizan también en aplicaciones no agrícolas, los Estados miembros, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2009/128/CE, deben velar por que la utilización de tales productos se reduzca al máximo o se prohíba en zonas sensibles tales como parques y jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, áreas escolares y de juego infantil, así como en las inmediaciones de centros de asistencia sanitaria».

«Los Estados miembros deberán velar por que el uso de productos fitosanitarios que contengan glifosato se minimice o se prohíba en los espacios específicos que se enumeran en el articulo 12, letra a), de la Directiva 2009/128/CE.»

Tenint en compte aquest reglament, el ministeri d’agricultura, pesca i alimentació, va donar les autoritzacions als productes amb base de glifosat, que caducaven al desembre 2023. Aquestes noves autoritzacions (en data majoritàriament setembre 2023) es van concedir amb els següents condicionants:

«Uso profesional agrícola y no agrícola, en lugares no destinados al público en general.» «No autorizado para uso no profesional ni para uso profesional en lugares destinados al público en general, en base a las disposiciones del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2324 de la Comisión de 12 de diciembre de 2017, que renueva la aprobación del glifosato.»

Per tant, no es podrà fer servir glifosat per usos no professionals (jardineria domèstica) i en el cas d’usos professionals, no es podrà utiliutzar en espais públics (municipal).

A partir d’aquestes noves autoritzacions, el ministeri va donar un període per la retirada de productes del mercat i per a la seva aplicació de forma explícita en les seves resolucions:

«Se concede un periodo de gracia de 3 meses para la venta y la distribución (hasta el 4 de diciembre de 2023), y tres meses adicionales para la eliminación, almacenamiento y uso de las existencias disponibles de los productos fitosanitarios afectados (hasta el 4 de marzo de 2024).”

Per tant, a partir del mes de març (pot variar el dia, depenent de la data d’autorització) ja no es podrà aplicar glifosat en usos no professionals i en espais d’ús públic.

Links:

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2660/oj?locale=es

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_23_5793

 

 

Una alternativa sostenible a l’ús de productes de síntesi química són els tractaments d’aigua calenta amb escuma biodegradable.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail