Des de Senplag hem participat en la redacció de la 2a edició del Llibre Blanc sobre el control de plagues en espais verds, que actualitza la informació tècnica i les noves disposicions normatives relacionades amb la prevenció i lluita contra les plagues i els tractaments fitosanitaris.

Ho hem fet com a membres de l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC), una entitat sense ànim de lucre que agrupa a professionals del sector de la jardineria i el paisatgisme, units per l’interès comú de la millora de la qualitat dels espais verds de Catalunya.

Primera edició

La primera edició d’aquest Llibre blanc fou redactat per un grup de tècnics especialistes pertanyents tant a l’administració autonòmica i local com a les empreses i associacions relacionades amb el sector de la jardineria i el control de plagues, amb l’objectiu de donar informació actualitzada, tant des del punt de vista tècnic com legal, sobre els tractaments fitosanitaris en espais verds.

Des de la publicació de la primera edició d’aquest Llibre blanc al juliol de 2015, hi ha hagut novetats en el camp de la sanitat vegetal, com ara noves disposicions europees

D’altra banda, s’ha avançat molt en la implementació de la gestió integrada de plagues (GIP) (que inclou les malalties i les males herbes) i en els mètodes de lluita alternatius als tractaments químics. Així mateix, tenim una progressiva reducció del catàleg de productes fitosanitaris autoritzats a causa de l’elevat nombre d’estudis que s’exigeixen per autoritzar i renovar productes a la UE per les estrictes condicions que estableix la Comissió Europea.

Guia de comunicació

Aquesta 2a edició inclou un nou capítol IV Guia per a la comunicació d’avisos a la ciutadania sobre tractaments fitosanitaris en espais verds, aspecte molt important per evitar afectacions a les persones, especialment a la població més vulnerable com és el cas de les persones grans i les que pateixen sensibilitat química múltiple. En aquest sentit s’inclouen models de cartells per informar a la població.

La implementació de la Gestió Integrada de Plagues en els parcs i jardins es considera bàsic per aconseguir els objectius previstos de millora de la sanitat vegetal sense risc per a les persones i el medi ambient. Per aquest motiu, l’assessorament tècnic cobra una importància cabdal.

El Llibre blanc és complementari a la Guia de Gestió Integrada de Plagues en parcs i jardins, que ha publicat el MAPA en la seva pàgina web coordinada pel MAPA i el Servei de Sanitat Vegetal, amb la col·laboració de diversos experts en el control de plagues, malalties i males herbes de Catalunya i l’Estat espanyol.

Et pots descarregar la 2a edició del Llibre Blanc sobre el control de plagues en espais verds clicant a la imatge.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail